PLA D’ORGANITZACIÓ

1. Organització pedagògica

Som una llar d’infants petita i amb la COVID- 19 encara més. Aquest curs el començarem amb només 39 infants i tenim una capacitat de 87, això vol dir el 44% de la capacitat total. No hi haurà cap grup amb el nombre d’infants que s’acosti a la capacitat total que podem tenir, per aquest motiu cada classe tindrà la seva tutora i tindrem un reforç a un any i un altre a dos anys.
Les famílies es faran responsables de la salut dels seus fills/es. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
  – Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que       puguin ser necessàries en cada moment.
 – Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.
–  Els hi prendran la temperatura abans de sortir de casa per anar a la llar i, en el cas que tingui febre o presenti algun símptoma compatible amb la Covid-19, no assistirà al centre. Igualment l’escola disposa d’un termòmetre d’infrarojos digital per tal de poder prendre la temperatura davant d’algun cas sospitós. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.
El personal docent i de serveis farà us de la mascareta tal com estableixen les normes de sanitat. Es netejaran les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. El rentat de mans s’ha de dur a terme:
 – A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
 – Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,
 – Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
 – Abans i després d’anar al WC
 – Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 – Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Garantirem l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús o gel hidroalcohòlic. El personal docent i de servei disposarà de roba i calçat exclusiu per al centre.

En el període de familiarització, els primers dies els pares es podran quedar una estoneta a l’escola. Els grans es quedaran al jardí i els petits aniran a les estances. Els adults que acompanyin als infants han de ser els mínims possibles per cadascun d’ells, recomanarem que només vingui un adult per infant, han de complir les mesures de distanciament físic de seguretat i l’ús de la mascareta.
Com que tenim un jardí gran i amb moltes possibilitats de joc, de 8,45h. a 10h. els grans estaran al jardí amb les famílies fent l’ adaptació. A l’entrada de l’escola i de les diferents estances hi haurà gel hidroalcohòlic per tal de garantir la neteja de mans Després els pares s’acomiadaran, i a les 10h. entrarem a les estança per rentar-se les mans i menjar una mica de fruita. Els dilluns els nens i nenes portaran dues peces de fruita i durant la setmana l’anirem pelant i tallant. Per menjar-se-la seurem a la taula i la servirem en plats individuals.

Potenciarem el joc lliure dels infants, la descoberta i experimentació. Proposarem diferents activitats, explicar contes, cantar,anar a la sala de la llum, fer psicomotricitat, creativitat i art… depenent del dia o dels interessos dels infants. Si ho creiem necessari i depenent de l’activitat es dividirà el grup. A les 11,00h  tornaran a sortir una estona més a fora.
Els petits començaran a l’estança i sortiran després al jardí de 10h fins a les 11,00h. Així no barrejarem els infants al jardí, cada grup d’edat sortirà per separat. Hem separat el jardí amb dos espais diferenciats per si en algun moment hem de coincidir, cada grup d’edat estarà al seu espai.
El menjador serà de molt pocs infants i el farem en tres grups. Els petits dinaran i dormiran a l’estança dels Caragolins, els mitjans dinaran i dormiran a l’estança de les Tortugues. Els grans baixaran a dinar al menjador i després dormiran a l’estança dels Ratolins. Garantirem la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.
A la tarda tenim previst que quedin pocs infants, farem dos grups, els grans estaran a la classe dels Ratolins i els petits i mitjans estaran a l’estança de les Tortugues .

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Horari

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

En cas de detectar un possible COVID-19, trucarem a la família per tal que el vingui a recollir el més aviat possible. Després desinfectarem l’espai.
La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. Ens posarem en contacte amb el nostre gestor
Còvid per tal d’iniciar el protocol. Si s’escau es confinarà el grup estable.

4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

Quan arribem al matí s’obriran totes les finestres per tenir una bona ventilació a tots els espais. S’obriran les finestres 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes tot el dia. A les estances hi hauran les joguines que es puguin desinfectar amb facilitat, es desinfectaran amb productes desinfectant, sanitol. Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals, es retornaran a les famílies diàriament per la seva neteja i desinfecció.

Ho vols compartir amb algú?